Dobra reputacja w transporcie – co to jest i za co można ją stracić?

Dobra reputacja w transporcie – co to jest i za co można ją stracić?

Dnia 30 listopada 2017 roku zostały wprowadzone spore zmiany w ustawie o transporcie drogowym, które mogą nieść za sobą poważne konsekwencje dla przewoźników. Zmiany dotyczą przede wszystkim nakładanych kar, które wiążą się z konsekwencjami finansowymi, ale także ryzykiem utraty dobrej reputacji w transporcie, która jest warunkiem możliwości świadczenia usług przewozowych. Dowiedz się więcej na temat dobrej reputacji w transporcie!

Czym jest dobra reputacja w transporcie?

Dobra reputacja w transporcie to jeden z wymogów, który musi spełniać firma przewozowa, chcąc realizować krajowe i międzynarodowe zlecenia transportowe. To termin, którego używa się do określenia spełnienia przez przewoźnika wymogu niekaralności – zarówno za naruszenia przepisów transportu drogowego, jak i za umyślne przestępstwa z dziedzin prawa handlowego, upadłościowego, o ruchu drogowym, odpowiedzialności zawodowej, czy płac i warunków zatrudnienia. 

Gdy przewoźnikowi zależy na zachowaniu dobrej reputacji, to absolutnie nie może być karany za handel narkotykami, ludźmi oraz inne przewinienia, które zostały określone w ustawie. Bardzo ważną informacją jest to, że legalnie działająca firma powinna wyróżniać się dobrą reputacją cały czas, a dokładniej: nie tylko w chwili starania się o pozwolenie na wykonywanie przewozów, ale również przez czas prowadzenia firmy. 

Dobra reputacja podczas starania się o uzyskanie zezwolenia transportowego

Jednym z podstawowych warunków otrzymania dobrej reputacji w trakcie ubiegania się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest niekaralność za przestępstwa, które zostały określone w art. 5 ust 2a ustawy o transporcie drogowym.

Przewoźnik nie powinien również być uznany za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi w którymś z państw członkowskich UE. Może on liczyć na uzyskanie dobrej reputacji wyłącznie wtedy, gdy zdobędzie i przedstawi zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz złoży odpowiednie oświadczenie o niekaralności za naruszenia, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Dobra reputacja podczas prowadzenia firmy

Dobra reputacja jest niezbędna praktycznie przez cały czas wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jeśli dojdzie do jej utraty, to firma nie może dalej działać. Gdy dojdzie do sytuacji, w której wobec przewoźnika orzeczony zostanie prawomocny wyrok skazujący go za przestępstwo ww. artykule, zostanie uruchomione postępowanie w zakresie spełnienia wymogów dobrej reputacji.

Oczywiście takie postępowanie może być też wszczęte w innych sytuacjach – np. wtedy gdy przewoźnik otrzyma karę w państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu bądź wtedy gdy firma otrzyma karę pieniężną za poważne lub bardzo poważne naruszenia przepisów, jeśli częstotliwość takich sytuacji wiąże się z koniecznością oceny dobrej reputacji.

Jak przebiega utrata dobrej reputacji w transporcie?

Utrata dobrej reputacji następuje po prawomocnym wyroku skazującym. Oczywiście nie dzieje się to automatycznie, a dopiero po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i wydaniu stosownej decyzji. Jeśli chodzi o transport krajowy, to decyzję wydaje starosta właściwy dla miejsca prowadzenia działalności, natomiast w transporcie międzynarodowym odpowiada za to Główny Inspektor Transportu Drogowego.

O jakie naruszenia chodzi?

Dla przewoźnika najważniejsze powinno być to, aby on i jego kierowcy wystrzegali się popełniania naruszeń. Każdy błąd może nieść za sobą konsekwencje, aczkolwiek te najdotkliwsze konsekwencje mogą wynikać z najpoważniejszych błędów takich jak np. manipulowanie tachografami, przekroczenie czasu pracy, brak obowiązkowych badań technicznych, czy usterki mające wpływ na bezpieczeństwo. Jeśli wyjdzie na to, że przepisy nie były przestrzegane, to odpowiednie organy mogą uruchomić postępowanie odnośnie odebrania przewoźnikowi statusu firmy cieszącej się dobrą reputacją

Na jakie rodzaje naruszeń trzeba uważać?

Przewoźnicy mogą dopuścić się różnych naruszeń, a te zostały podzielone na trzy kategorie:

Najczęściej mają miejsce postępowania o ocenę dobrej reputacji dotyczące naruszeń zweryfikowanych podczas kontroli drogowych. Mowa o najpoważniejszych naruszeniach, które są wykrywane nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Wspólnoty. To właśnie na ich podstawie GITD uruchamia postępowanie. 

Wielu ekspertów jest zdania, że na wzrost liczby postępowań duży wpływ miało uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), połączonego z europejskim rejestrem ERRU, który ułatwia weryfikację statusu przewoźnika. 

Na podstawie ilu naruszeń rozpoczyna się postępowanie dotyczące dobrej reputacji wobec firmy transportowej? Został do tego stworzony wzór, którego wyniki pokazują, czy przewoźnik zalicza się do takiej procedury. Trzy poważne naruszenia = jedno bardzo poważne naruszenie, natomiast trzy bardzo poważne naruszenia w przeliczeniu na kierowcę na rok prowadzą do wszczęcia krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji. A co z tymi najpoważniejszymi naruszeniami? Wystarczy tylko jedna taka sytuacja – tutaj nie ma potrzeby stosowania żadnego wzoru, czy przeliczania. 

Zabezpiecz swoje interesy

Zbuduj swoją dobrą reputację w transporcie i zabezpiecz swoje interesy dzięki odpowiednio dobranemu ubezpieczeniu transportowemu. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy indywidualnym klientem, nasza oferta zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Zaufaj nam i skorzystaj z naszej oferty już dziś!

5/5 - (1 vote)

Jan Myśliwiec

https://ubezpieczenieonline.com.pl

Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje czynnie od 20 lat. Na blogu staram się w przystępny sposób przekazać swoją wiedzę i odpowiedzieć na pytania użytkowników. Prywatnie pasjonuje się teologią oraz starożytnym Egiptem.